Гражданска отговорност

Калкулатор

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Сключването на онлайн застраховка „Гражданска отговорност“ на сайта 101zastrahovki.bg е бързо, удобно и сигурно. Попълвате данните в калкулатора, сравнявате цените на застрахователите, избирате застрахователна оферта, която ви устройва и получавате полицата си с безплатна доставка по куриер на посочен от вас адрес в рамките на 24 часа.

Съгласно Кодекса за застраховането, сключването на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна за всички собственици на регистрирани  моторни превозни средства на територията на Република България.

Актуалните цени на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите към застрахователните компании имате възможност да съпоставите в нашия калкулатор гражданска отговорност.

При липса на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, нарушителите подлежат на санкция, съгласно нормативните разпоредби.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Покриваната от застраховката отговорност  на собствениците и водачите на МПС се отнася за нанесените нематериални и материални щети на трети лица, притежатели или ползватели на МПС, регистрирани съгласно законодателството на Република България или законодателството на съответната държава, в която се е получила щетата.

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

Границите, отнасящи се за водачите на МПС, утвърдени с нормативни актове, са идентични във всички застрахователни компании.

Лимитът за настъпило събитие на територията на страната, за всяко пострадало лице с телесно увреждане или настъпила смърт, е 10 000 000 лв; а при щети на имущество за всяко настъпило събитие – 2 000 000 лв.

ВАЛИДНОСТ

Срокът на застраховката „Гражданската отговорност“ за автомобилистите  е една календарна година, освен изключенията, посочени в КЗ.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Тази застрахователна полица може да се заплати в пълен размер на сумата или на разсрочено плащане, според условията и сроковете на застрахователния договор.

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Цената на застраховката се определя от избраното застрахователно дружество, вида на превозното средство, срока за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай.